ZAPROSZENIE

Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2010 roku
o godzinie 18,00
w sali OSP ul. 20 Października w Kórniku
       
Przewidywany porządek obrad :

1.Otwarcie Zebrania.
2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.Wybór komisji uchwał i wniosków.
4.Przyjęcie porządku zebrania.
5.Przyjecie protokołu z poprzedniego zebrania.
6.Sprawozdanie z działalności KTPS w okresie od 01.06.2009 do 01.06.2010 roku.
7.Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 31.12.2019 roku.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10.Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
12.Wybór komisji skrutacyjnej
13.Przedstawienie propozycji zmian w Statucie KTPS.
14 Głosowanie w/s zmian w statucie KTPS.
15.Wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Zakończenie zebrania.

Podczas zebrania będzie możliwość opłacenia składek
członkowskich oraz dokonania wpłat na pomoc dla powodzian.

Prosimy o przybycie wszystkich członków i sympatyków KTPS.
Zarząd