Sprawozdanie finansowe za rok 2007

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wpływy

 

Dotacje i subwencje

31.626.00,-

Darowizny od osób fizycznych

27. 035.67,-

Darowizny od osób prawnych

8.751.00,-

Składki członkowskie

410.00,-

Odsetki bankowe

334.95,-

Zbiórki publiczne.

7.315.05,-

Wpłaty 1 % na OPP

4.256.33,-

Razem

79.729.00,-

Informacja nt poniesionych kosztów:

Realizacja zadań statutowych

 

Akcja Lato 2007

31.207.00,-

Rehabilitacja

6.936.00,-

Leki i urządzenia medyczne

2.199.83,-

Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym

11.294.53,-

Leczenie Kamila

1.813.14,-

Podręczniki i przybory szkolne

2.297.79,-

Stypendia i bilety szkolne

4.713.30,-

Inna działalność statutowa

9.267.41,-

Razem

79.729.00 zł

Dane nt zatrudnienia

KTPS nie zatrudnia pracowników ,członkowie zarządu pełnia swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia , w zarządzie nie ma osób prowadzących działalność gospodarczą na rzecz KTPS-u

Informacja nt udzielonych pożyczek:

KTPS nie udziela pożyczek pieniężnych

Informacja nt lokat na rachunkach bankowych :

KTPS w roku 2007 posiadało 2 lokaty terminowe na rachunku bankowym

Informacja nt nabytych obligacji oraz akcji w spółkach prawa handlowego

KTPS nie posiada obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego

Informacja nt nabytych nieruchomościach

KTPS w roku 2007 nie nabyło nieruchomości .

Informacja nt pozostałych nabytych środków trwałych

KTPS w roku 2007 nie nabyło żadnych środków trwałych

Informacja nt aktywów i zobowiązań KTPS ujętych w sprawozdaniach finansowych

Aktywa- środki pieniężne- wyłącznie złotówkowe -na rachunku bankowym.

KTPS na dzień 31.12.2007 r nie miało żadnych zobowiązań finansowych.

Dane o działalności zleconej KTPS - przez podmioty państwowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz o wyniku finansowym tej działalności :

W ramach zadań zleconych przez samorząd gminy KTPS zrealizował

1)Kolonie letnie dla 48 uczestników poza gminą Kórnik dofinansowanie UM w Kórniku + Kuratorium Oświaty w Poznaniu

termin realizacji lipiec 2007 rok

 

koszt całkowity zadania

31,207,- zł

kwota dofinansowania

20 .951,-

 

2) rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Zajęcia z rehabilitantem dla czwórki dzieci

Koszt całkowity zadania

6.680,-

Dotacja

6.675,-

 

 

3)Pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym:

 

Koszt całkowity

11.294,53,-

Dotacja

4.000,-

Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych ,a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych

KTPS nie opłaca podatku od nieruchomości

KTPS nie opłaca podatku dochodowego od osób prawnych

KTPS składa deklaracje CIT 8 i CIT O w US Poznań ul Chłapowskiego 17/19

W okresie sprawozdawczym KTPS było badane pod względem finansowym przez Komisje Rewizyjną - komisja nie stwierdziła uchybień .

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej prowadzi działalność statutową wyłącznie nieodpłatną .

Nie posiada żadnych nieruchomości ani majątku trwałego .

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia

Maria Serwatkiewicz
( skarbnik )
Hanna Straus
( z-ca przew.)
Krystyna Janicka
( przewodnicząca )